Web Analytics

ข้อ ใด คือ โรค ทาง พันธุกรรม ที่ เกิด จาก โครโมโซม คู่ ที่ 21 เกิน มา 1 แท่ง

โรคทางพันธุกรรมที่เกิดจากโครโมโซมคู่ที่ 21 เกินมา 1 แท่งโดยไม่มีชื่อเรียกว่า "การเพิ่มหรือการเพิ่มเกาะอาการและทักษะพิเศษทางการติดต่อสังคม" หรือ 22q11.2 การเพิ่มเกาะอาการและทักษะพิเศษทางการติดต่อสังคมเป็นอาการที่ทำให้ผู้ป่วยมีปัญหาในการสื่อสารและปฏิสัมพันธ์กับคนอื่น นอกจากนี้ยังมีอาการพร้อมกันอื่นๆ เช่น ปัญหาทางการเรียนรู้ ปัญหาทางพฤติกรรม ปัญหาทางจิตเวช และปัญหาทางสุขภาพร่างกายอื่นๆ โรคนี้เกิดจากการเกิดของความผิดปกติในกรดอะสิดิค 22q11.2 ที่อยู่บนโครโมโซมคู่ที่ 21 ซึ่งส่งผลให้มีการพัฒนาทางทรวงในระดับต่างๆ ที่ไม่ปกติ อาการของโรคนี้อาจแตกต่างกันไปตั้งแต่รุนแรงถึงเล็กน้อยขึ้นอยู่กับความผิดปกติของโครโมโซมที่เกิดขึ้น การวินิจฉัยและการรักษาของโรคนี้ต้องได้รับการปรึกษาและดูแลจากทีมแพทย์ที่เชี่ยวชาญในการจัดการกับอาการและกำหนดแผนการรักษาที่เหมาะสมสำหรับผู้ป่วยแต่ละราย

วัตถุประสงค์ของโรคทางพันธุกรรมที่เกิดจากโครโมโซมคู่ที่ 21 เกินมา 1 แท่งโดยไม่มีชื่อ เป็นการอธิบายลักษณะของโรคที่เกิดขึ้นจากการเกิดของเลขอักษรสำหรับอาการที่ผู้เขียนไม่มีข้อมูลอย่างชัดเจน โรคที่เกี่ยวข้องกับโครโมโซมคู่ที่ 21 เกินมา 1 แท่งอาจเป็นเช่นการเกิดของอาการอย่างต่ำอัตตราพันธุกรรมเดียว เช่น ความสูงน้อยที่อาจเกิดจากการเป็นโรคโดยไม่ได้รับกรรมสิทธิ์จากทั้งสองพ่อแม่ หรือยางตาสีส้มอักเสบ (Turner syndrome) ซึ่งเกิดจากการขาดการสร้างหรือขาดส่วนหนึ่งของโครโมโซม X ข้างหนึ่ง