Web Analytics

จุด คุ้ม ทุน หมาย ถึง

คุ้มทุนหมายถึง จำนวนเงินหรือทรัพย์สินที่จะได้รับคืนหรือได้กำไรจากการลงทุนหรือซื้อขายสินทรัพย์ต่างๆ เช่น หุ้น พันธบัตร หรืออสังหาริมทรัพย์ ซึ่งการคำนวณคุ้มทุนมักใช้หลักการคิดผลตอบแทนในการลงทุน โดยคำนวณเทียบกับอัตราดอกเบี้ย หรือผลตอบแทนที่ได้จากการวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ เพื่อให้สามารถวิเคราะห์ว่าการลงทุนดังกล่าวคุ้มทุนหรือไม่ ยกตัวอย่างเช่น หากการลงทุนในหุ้นส่งผลตอบแทนในรูปแบบของเงินปันผล โดยมีการจ่ายเงินปันผลในอัตราส่วนตามที่บริษัทหุ้นมีกำไร ถ้าผลตอบแทนที่ได้จากการลงทุนมากกว่าอัตราดอกเบี้ยที่เราสามารถได้รับจากการฝากเงินในธนาคารเราจะสามารถวิเคราะห์ได้ว่าการลงทุนในหุ้นดังกล่าวคุ้มทุน ซึ่งจุดคุ้มทุนจะแตกต่างกันไปตามรูปแบบหรือลักษณะของการลงทุนและอัตราผลตอบแทนที่คาดหวัง

จุดคุ้มทุนหมายถึงจุดที่รายรับและรายจ่ายเท่ากันหรือล้างกัน เมื่อบริษัทหรือโครงการได้รับกำไรหรือขาดทุนที่มีค่าเท่ากันภายใต้เงื่อนไขเดียวกัน การคำนวณจุดคุ้มทุนจะช่วยให้ผู้ประกอบการหรือผู้ลงทุนสามารถประมาณความเสี่ยงและประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนได้ โดยจุดคุ้มทุนสามารถเป็นแนวทางในการตัดสินใจหากต้องการลงทุนในโครงการหรือบริษัทใด หรือใช้ในการวิเคราะห์ผลกำไรและขาดทุนของบริษัทหรือโครงการที่มีอยู่แล้ว