Web Analytics

ชุด รีไซเคิล พระ อภัย มณี

ชุดรีไซเคิลพระอภัยมณีเป็นชุดที่มีความสำคัญในพิธีกรรมพระอภัยมณีในพระบรมธาตุเจดีย์เพชรบูรพ์ในประเทศไทย ชุดนี้มีลักษณะที่สวยงามและมีความสำคัญมากในการถวายพระพรชุดรีไซเคิลพระอภัยมณีประกอบด้วยหลายส่วน ซึ่งมีความหมายและหน้าที่แตกต่างกันไป

1. ชุดไทย: ชุดนี้ประกอบด้วยผ้าชุดไทยทั้งสิ้น 7 ชิ้น ได้แก่ จองฟ้าที่ใช้สำหรับคลุมศีรษะของพระอภัยมณี ใบเสื้อที่ใช้สำหรับคลุมร่างกายของพระอภัยมณี ขวานที่ใช้สำหรับปิดเท้าของพระอภัยมณี สายเอี้ยมที่ใช้สำหรับคลุมสะโพกของพระอภัยมณี สายของที่ใช้สำหรับคลุมรองเท้าของพระอภัยมณี ขั้วที่ใช้สำหรับคลุมมือของพระอภัยมณี และเสื้อผ้าในที่ใช้สำหรับคลุมลำตัวของพระอภัยมณี

2. เสื้อผ้าผู้กองเถร: เป็นชุดที่ใช้ในการถวายพระทุเรศวรมหาวิหารและลำชีพที่ต้องใส่ขณะปฏิบัติพิธีสามเณรในวันพระอภัยมณี มีลักษณะเป็นเสื้อผ้าสีขาวที่ยาวลงมาถึงเข่า มีรูปลายที่บริวารด้วยทอง และถักทับทิม มีผ้าคลุมเอวที่คลุมท้องแบบไหน้ำตาลหรือสีดำ

3. กรรไกรทรงเมี่ยงคำ: เป็นชุดนี้เป็นประธานพิธีพระอภัยมณี มีลักษณะเป็นกรรไกรทรงเมี่ยงคำที่ติดอยู่บนฐานขั้ว (ถือขั้ว) รูปลายกรรไกรทรงเมี่ยงคำจะเป็นภาพของเทพเจ้าพวกเม็ดดาห์ มีนกเขาจิงใหญ่ที่ทิ่มลงบนเม็ดดาห์และเขียงกลางเม็ดดาห์ มีเส้นที่เรียกว่า "ตะเข็บ" หรือ "พาญวง" ซึ่งสัญลักษณ์ถึงการทำให้พระอภัยมณีเดียวกับพระทุเรศวรมหาวิหาร

ชุดรีไซเคิลพระอภัยมณีเป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญและเป็นเอกลักษณ์ของพิธีกรรมพระอภัยมณี ทั้งการถวายพระและการปฏิบัติพิธีสามเณร ชุดนี้มีความสวยงามและมีความผูกพันทางสังคมและศาสนาในประเทศไทย

วัตถุประสงค์ของชุดรีไซเคิลพระอภัยมณีเป็นการสร้างโอกาสให้ผู้คนได้มีโอกาสปฏิบัติธรรมและศึกษาธรรมเป็นประจำในชีวิตประจำวัน โดยทางสังกัดหรือหน่วยงานที่จัดชุดรีไซเคิลพระอภัยมณีจะให้การสนับสนุนในการศึกษาและปฏิบัติตามหลักธรรม รวมถึงการส่งเสริมให้ผู้คนเกิดความรู้เกี่ยวกับธรรมชาติของความเป็นสิ่งที่ผ่านมา และชีวิตปัจจุบัน ชุดรีไซเคิลพระอภัยมณีมีเป้าหมายที่จะเสริมสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว และสร้างเสริมแรงบันดาลใจให้ผู้คนปฏิบัติตามสมัย นอกจากนี้ ชุดรีไซเคิลพระอภัยมณียังมุ่งเน้นให้ผู้คนเกิดความเข้าใจและรับรู้ถึงข้อสอบใจ และก่อให้เกิดความรู้รึเปล่าว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตนั้นมีสาเหตุและผลที่มีความสำคัญกับชีวิตแต่ละวันของเรา