Web Analytics

ระบบ หายใจ และ ระบบ ย่อย อาหาร มี ความ เกี่ยวข้อง กัน อย่างไร

ระบบหายใจและระบบย่อยอาหารเป็นสองระบบที่มีความเกี่ยวข้องกันในกระบวนการการทำงานของร่างกายเพื่อรักษาสภาวะสมดุลและการเจริญเติบโตของร่างกาย

ระบบหายใจเป็นระบบที่ใช้ในการดูดออกและส่งกลับอากาศเข้าไปในร่างกายเพื่อให้เกิดกระบวนการหายใจ การหายใจประกอบด้วยกระบวนการหายใจภายใน (internal respiration) และกระบวนการหายใจภายนอก (external respiration) ซึ่งเกิดขึ้นในกระบวนการการเคลื่อนไหวของลมหายใจเข้าและออกจากปอด ระบบหายใจมีหน้าที่ในการได้รับออกซิเจนและกำจัดคาร์บอนไดออกไซด์จากร่างกาย

ระบบย่อยอาหารเป็นระบบที่ใช้ในกระบวนการย่อยอาหารที่เราได้รับเข้ามาจากการกิน เพื่อให้สามารถดูดซึมและนำสารอาหารที่เกิดจากการย่อยอาหารนั้นเข้าสู่ระบบหลายๆ ส่วนของร่างกาย เช่น ลำไส้เล็กและลำไส้ใหญ่ กระเพาะอาหาร ตับ และไต เพื่อให้สามารถนำพลังงานและสารอาหารอื่นๆ ที่เราต้องการใช้งานได้

ระบบหายใจและระบบย่อยอาหารมีความเกี่ยวข้องกันและทำงานร่วมกันหลายขั้นตอน เมื่อเราหายใจเข้า อากาศที่มีออกซิเจนเข้าสู่ร่างกายจะถูกนำเข้าไปที่ปอดผ่านทางท่อลมหายใจ ซึ่งในปอดจะมีกระบวนการสกัดออกซิเจนจากอากาศและนำเข้าไปยังเลือดผ่านทางเส้นเลือดแดง ที่เมื่อถึงเส้นเลือดแดงจะนำออกซิเจนไปยังเซลล์และอวัยวะต่างๆ ในร่างกาย ซึ่งในขณะเดียวกันระบบย่อยอาหารก็ทำหน้าที่ในการย่อยอาหารที่เราได้รับเข้ามาจากการกิน และนำสารอาหารที่เกิดจากการย่อยอาหารเข้าสู่เลือดผ่านทางเส้นเลือดดำ เพื่อให้สามารถนำพลังงานและสารอาหารที่เราต้องการไปใช้งานได้ในร่างกาย

ดังนั้น ระบบหายใจและระบบย่อยอาหารมีความเกี่ยวข้องกันในกระบวนการรักษาสภาวะสมดุลและการเจริญเติบโตของร่างกาย โดยระบบหายใจให้ออกซิเจนและกำจัดคาร์บอนไดออกไซด์ ในขณะที่ระบบย่อยอาหารและระบบหลายๆ ส่วนของร่างกายใช้สารอาหารเพื่อส่งเสริมการเจริญเติบโตและการทำงานในร่างกาย

วัตถุประสงค์ของระบบหายใจและระบบย่อยอาหารเกี่ยวข้องกันในกระบวนการทางชีวภาพของสิ่งมีชีวิต โดยระบบหายใจมีหน้าที่หายใจเพื่อให้กระบวนการสร้างพลังงานในร่างกายด้วยการเผาไหม้อาหารเกิดขึ้นได้ ระบบหายใจช่วยให้เกิดการนำเอาออกซิเจนเข้าสู่ร่างกายและขับออกซิเจนที่ไม่จำเป็นออกไป ส่วนระบบย่อยอาหารมีหน้าที่แยกส่วนอาหารออกเพื่อให้สามารถดูดซึมไปยังกระแสเลือดได้และสามารถจัดการและปรับปรุงอาหารให้เป็นสิ่งอาหารที่เหมาะสมแก่ร่างกายได้ ระบบย่อยอาหารมีหน้าที่กักเก็บ ย่อย และดำเนินการย่อยอาหารที่เข้าสู่ร่างกาย โดยการขับถ่ายเศษส่วนอาหารที่ไม่ต้องการไปยังกระเพาะอาหาร ส่วนระบบหายใจมีหน้าที่ดูดเข้าสู่ร่างกายอากาศพร้อมกับออกสู่รายได้ให้เกิดการไหม้พลังงาน โดยการสร้างกากหมุดจากการนำไอและของเสียไปทางออก ดังนั้น ระบบหายใจและระบบย่อยอาหารมีความเกี่ยวข้องกันเนื่องจากต้องการให้เกิดกระบวนการสร้างพลังงานและเพื่อความประสบการณ์การเจริญเติบโตร่างกายของสิ่งมีชีวิต